FPT: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
04-05-2017
Theo công văn số 534/TB-SGDHCM ngày 27/04/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết FPT, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần FPT
Mã chứng khoán:
FPT
Mã ISIN:
VN000000FPT1
Ngày giao dịch chính thức :
06/04/2020
 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán FPT từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 06/04/2020 (Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty).
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau thời gian hạn chế chuyển nhượng theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch và sau khi TCPH đăng ký điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD.
Tin tiếp theo