FMC: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 và Thực hiện quyền mua cổ phiếu
16-08-2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty CP thực phẩm Sao Ta
Mã chứng khoán:
FMC
Mã ISIN:
VN000000FMC4
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
27/08/2019
Lý do và mục đích:
– Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018
–     Thực hiện quyền mua cổ phiếu
a.     Chi trả cổ tức bằng tiền 2018:
·     Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
·     Ngày thanh toán: Ngày 10/09/2019
·     Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế Toán – Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta – Km 2132, Quốc lộ 1A, phường 2, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, bắt đầu từ ngày 10/09/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
 b. Thực hiện quyền mua cổ phiếu
– Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRFMC191
– Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRFMC1919
(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 04/09/2019 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 01/10/2019)
– Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 8.040.000 cổ phiếu
– Giá phát hành: 25.000 đồng/cổ phiếu
– Tỷ lệ thực hiện: 100:20 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 20 cổ phiếu mới).
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:
+ Phương án làm tròn: Để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Đối với cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn số và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền và số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện tại. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, Cổ đông A sở hữu 151 cổ phiếu FMC tương ứng với 151 quyền mua, số cổ phiếu FMC mà cổ đông A này được quyền mua là (151*20)/100 = 30,2 cổ phiếu. Sau khi làm tròn, cổ đông A được mua 30 cổ phiếu.
– Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 04/09/2019 đến ngày 16/09/2019.
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.
– Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 04/09/2019 đến ngày 26/09/2019.
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Phòng kế toán – Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta – Km 2132 Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng và xuất trình chứng minh nhân dân và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa
– Thông tin về tài khoản tiền phong tỏa đặt mua chứng khoán của TCPH:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta
+ Số TK: 032.100.062.919.9
+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng
– Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 29/08/2019
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.       
 
LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA MÃ CHỨNG KHOÁN FMC
 
    –  Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta
    –  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/08/2019
    – Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua chứng khoán: 29/08/2019
    –  Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 04/09/2019 đến ngày 16/09/2019.
    –  Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 04/09/2019 đến ngày 26/09/2019.
    –  Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho CNVSD: 30/09/2019
    –  Tài khoản CNVSD nhận tiền đặt mua:
  +  Số hiệu tài khoản: 119.10.00.007873.7
  +  Tên tài khoản: Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh -Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
  +  Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam–Chi  nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.