EMC: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
09-08-2019
Theo công văn số 1048/TB-SGDHCM ngày 06/08/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết EMC, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức
Mã chứng khoán:
EMC
Mã ISIN:
VN000000EMC7
Ngày giao dịch chính thức :
16/08/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán EMC từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 16/08/2019 (Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2019).
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .
Tin tiếp theo