ECI: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền
21-02-2020
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục
Mã chứng khoán:
ECI
Mã ISIN:
VN000000ECI5
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
13/03/2020
– Lý do và mục đích:
1.     Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2.     Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền
–     Nội dung cụ thể:  
1. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
– Tỉ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4 năm 2020
– Địa điểm thực hiện: tại Phòng họp Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục – Số 45 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
– Nội dung họp: Lấy ý kiến thông qua các nội dung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; kế hoạch năm 2020; phân phối lợi nhuận năm 2019; hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020.
2. Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền
– Tỉ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
– Thời gian thanh toán: 25/03/2020
– Địa điểm thực hiện:
  + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài chính Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/03/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
  Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 17/03/2020.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
Tin tiếp theo