E29: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
01-11-2019
Theo công văn số 1299/TB-SGDHN ngày 29/10/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch E29, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29
Mã chứng khoán:
E29
Mã ISIN:
VN000000E297
Ngày giao dịch đầu tiên :
05/11/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán E29 từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 05/11/2019.
Tin tiếp theo