DVC: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
26-11-2019
Theo công văn số 1359/TB-SGDHN ngày 20/11/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch DVC, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
Mã chứng khoán:
DVC
Mã ISIN:
VN000000DVC0
Ngày giao dịch chính thức :
28/11/2019
 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán DVC từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 28/11/2019 (Chào bán cổ phiếu ra công chúng, ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2019).

Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .

Tin tiếp theo