DPR: Xin gia hạn công bố BCTC quý của năm 2020
25-03-2020

Ngày 25/03/2020, SGDCK TP.HCM đã nhận được công văn của CTCP Cao su Đồng Phú (MCK: DPR) về việc xin gia hạn CBTT BCTC quý của năm 2020 trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

Lý do: CTCP Cao su Đồng Phú có nhiều công ty con (4 công ty con và một chi nhánh), việc hợp nhất báo cáo có nhiều phức tạp.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán, đề nghị xin gia hạn CBTT BCTC của Công ty phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN. Công ty phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

Tin tiếp theo