Đoàn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT – đã mua 3.000.000 CP (CTCP Tập đoàn C.E.O – CEO)
21-01-2020
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đoàn Văn Bình
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: CEO
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 67.500.000 CP (tỷ lệ 26,23%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.000.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.000.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 70.500.000 CP (tỷ lệ 27,4%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 18/12/2019
– Ngày kết thúc giao dịch: 16/01/2020.
Tin tiếp theo