DKH: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
20-03-2020
Theo công văn số 201/TB-SGDHN ngày 16/03/2020 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch DKH, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đăng kiểm Hậu Giang
Mã chứng khoán:
DKH
Mã ISIN:
VN000000DKH2
Ngày giao dịch đầu tiên :
23/03/2020
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán DKH từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 23/03/2020.
Tin tiếp theo