DHD: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
16-01-2020
Theo công văn số 37/TB-SGDHN ngày 13/01/2020 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch DHD, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương
Mã chứng khoán:
DHD
Mã ISIN:
VN000000DHD7
Ngày giao dịch chính thức :
17/01/2020
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán DHD từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 17/01/2020 (Chuyển đổi trái phiếu phát hành năm 2018 thành cổ phiếu).
Tin tiếp theo