DGW: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
26-04-2019
Theo công văn số 596/TB-SGDHCM ngày 24/04/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết DGW, (Phát hành cổ phiếu cho người lao động) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán DGW từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Thế giới số
Mã chứng khoán:
DGW
Mã ISIN:
VN000000DGW9
Ngày giao dịch chính thức :
08/05/2019
Tin tiếp theo