DFS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
20-03-2020
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai
Mã chứng khoán:
DFS
Mã ISIN:
VN000000DFS9
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
07/04/2020
Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04 năm 2020, thời gian cụ thể sẽ được thông báo trên website của TCPH.
Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng CTCP Chế biến XNK Nông sản Thực phẩm Đồng Nai. Địa chỉ số 647, Xa Lộ Hà Nội, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên, nội dung họp cụ thể sẽ được thông báo sau trên website của TCPH.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do CNVSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho CNVSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với CNVSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho CNVSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với CNVSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 09/04/2020.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, CNVSD sẽ coi danh sách do CNVSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
 
Tin tiếp theo