DDN: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
21-08-2019
Theo công văn số 954/TB-SGDHN ngày 16/08/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch DDN, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng
Mã chứng khoán:
DDN
Mã ISIN:
VN000000DDN5
Ngày giao dịch chính thức :
22/08/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán DDN từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 22/08/2019 (Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2019).
Tin tiếp theo