DC4: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
07-11-2019
Theo công văn số 1312/TB-SGDHN ngày 01/11/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu DC4 niêm yết bổ sung, cụ thể:

 

 
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu công ty cổ phần DIC số 4
Mã chứng khoán:
DC4
Mã ISIN:
VN000000DC49
Ngày giao dịch chính thức :
08/11/2019
 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán DC4 niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 08/11/2019 (Chào bán cổ phiếu riêng lẻ).
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .
Tin tiếp theo