Đặng Thanh Toàn – Ủy viên HĐQT – đã bán 0 CP (CTCP Gia Lai CTC – CTC)
21-02-2020
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Thanh Toàn
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: CTC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 32.500 CP (tỷ lệ 0,37%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 32.500 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 32.500 CP (tỷ lệ 0,37%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 15/01/2020
– Ngày kết thúc giao dịch: 14/02/2020.
Tin tiếp theo