CXH: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
06-08-2019
Theo công văn số 854/TB-SGDHN ngày 01/08/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch CXH, cụ thể:

 

Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần xe khách Hà Nội
Mã chứng khoán:
CXH
Mã ISIN:
VN000000CXH7
Ngày giao dịch chính thức :
09/08/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán CXH từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 09/08/2019 (Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2019).
Tin tiếp theo