CVPB2002: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
07-02-2020
Theo công văn số 47/QĐ-SGDHCM ngày 06/02/2020 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của chứng quyền CVPB2002, cụ thể:
Tên chứng khoán:
CVPB01VPS19EC
Mã chứng khoán:
CVPB2002
Mã ISIN:
VN0CVPB20024
Ngày giao dịch chính thức :
10/02/2020
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng quyền CVPB2002 trên từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 10/02/2020.
Tin tiếp theo