CVNM1904: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
17-01-2020
Theo công văn số 23/TB-SGDHCM ngày 16/01/2020 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch chứng quyền thay đổi đăng ký niêm yết CVNM1904, cụ thể: 
Tên chứng khoán:
Chứng quyền VNM-HSC-MET01
Mã chứng khoán:
CVNM1904
Mã ISIN:
VN0CVNM19044
Ngày giao dịch chính thức :
20/01/2020
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán CVNM1904 từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 20/01/2020.(Thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền do hủy niêm yết một phần)
Tin tiếp theo