CVIC1901: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
30-08-2019
Theo công văn từ số 343/QĐ-SGDHCM đến số 346/QĐ-SGDHCM ngày 28/08/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của chứng quyền, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.01
Mã chứng khoán:
CVIC1901
Mã ISIN:
VN0CVIC19011
Ngày giao dịch chính thức :
30/08/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng quyền nêu trên từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 30/08/2019.
Tin tiếp theo