CTD: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
02-03-2018
Theo công văn số 193/TB-SGDHCM ngày 23/02/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết CTD,(Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán CTD từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
 
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons
Mã chứng khoán:
CTD
Mã ISIN:
VN000000CTD4
Ngày giao dịch chính thức :
15/01/2020
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD.
Tin tiếp theo