CTCP Quản lý Quỹ Bông Sen – người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc – đăng ký bán 1.500.000 CP (CTCP Tập đoàn Trường Tiền – MPT)
21-02-2020
– Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Quản lý Quỹ Bông Sen
– Mã chứng khoán: MPT
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.500.000 CP (tỷ lệ 8,77%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Khánh Trình
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.746.250 CP (tỷ lệ 10,21%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.500.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: tái cơ cấu đầu tư
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/02/2020
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/03/2020.
Tin tiếp theo