CTCP Du lịch Gia Lai – người có liên quan đến Thành viên BKS – đăng ký bán 314.200 CP (CTCP Gia Lai CTC – CTC)
09-12-2019
– Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Du lịch Gia Lai
– Mã chứng khoán: CTC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 314.200 CP (tỷ lệ 3,57%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Mai Văn Huấn
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 346.524 CP (tỷ lệ 3,94%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 314.200 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: tái cơ cấu danh mục đầu tư
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/12/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/12/2019.
Tin tiếp theo