CT5: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
16-01-2020
Theo công văn số 30/TB-SGDHN ngày 09/01/2020 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch CT5, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần 319.5
Mã chứng khoán:
CT5
Mã ISIN:
VN000000CT58
Ngày giao dịch đầu tiên :
16/01/2020
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán CT5 từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 16/01/2020.
Tin tiếp theo