CROS2001: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
10-01-2020
Theo công văn số 11/QĐ-SGDHCM ngày 09/01/2020 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của chứng quyền, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Chứng quyền.ROS.KIS.M.CA.T.01
Mã chứng khoán:
CROS2001
Mã ISIN:
VN0CROS20011
Ngày giao dịch chính thức :
13/01/2020
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng quyền nêu trên từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 13/01/2020.
Tin tiếp theo