CREE1901: Thực hiện quyền do đáo hạn
07-11-2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tên chứng quyền:
Chứng quyền CREE02MBS19CE
Mã chứng quyền:
CREE1901
Mã ISIN:
VN0CREE19014
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng quyền:
Chứng quyền Mua
Thời hạn:
03 tháng
Ngày phát hành:
19/08/2019
Ngày đáo hạn:
Tin tiếp theo