Công ty Cổ phần United Holdings không còn là cổ đông lớn (Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An – DIH)
23-05-2019
– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần UNITED HOLDINGS
– Mã chứng khoán: DIH
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 316.000 CP (tỷ lệ 5,35%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 316.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Ngày không còn là cổ đông lớn: 16/05/2019.
Tin tiếp theo