Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank – người có liên quan đến Ủy viên HĐQT – đã bán 0 CP (CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex – VCR)
21-01-2020
– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
– Mã chứng khoán: VCR
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.991.267 CP (tỷ lệ 11,09%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Mai Khắc Chinh
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 391.267 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.991.267 CP (tỷ lệ 11,09%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Điều kiện thị trường không phù hợp
– Ngày bắt đầu giao dịch: 17/12/2019
– Ngày kết thúc giao dịch: 15/01/2020.
Tin tiếp theo