CMWG1905: Thực hiện quyền do đáo hạn chứng quyền
03-12-2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
Tên chứng quyền:
Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A1
Mã chứng quyền:
CMWG1905
Mã ISIN:
VN0CMWG19053
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng quyền:
Mua
Thời hạn:
03 tháng
Ngày phát hành:
09/09/2019
Ngày đáo hạn: