CMWG1902: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
01-10-2019
Theo công văn số 405/TB-SGDHCM ngày 27/09/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch chứng quyền thay đổi đăng ký niêm yết CMWG1902, cụ thể: 
Tên chứng khoán:
Chungquyen.MWG.VND.M.CA.T.2019.01
Mã chứng khoán:
CMWG1902
Mã ISIN:
VN0CMWG19020
Ngày giao dịch chính thức :
01/10/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán CMWG1902 từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 01/10/2019.(Chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm)
Tin tiếp theo