CMBB1902: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng do đáo hạn
06-12-2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM
Tên chứng quyền:
Chứng quyền MBB-HSC-MET01
Mã chứng quyền:
CMBB1902
Mã ISIN:
VN0CMBB19025
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng quyền:
Mua
Thời hạn:
06 tháng
Ngày phát hành:
24/06/2019
Ngày đáo hạn: