CIG: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
04-05-2017
Theo công văn số 535/TB-SGDHCM ngày 27/04/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết CIG, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần COMA 18
Mã chứng khoán:
CIG
Mã ISIN:
VN000000CIG0
Ngày giao dịch chính thức :
24/04/2020
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán CIG từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 24/04/2020 (Chào bán cổ phiếu riêng lẻ).
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau thời gian hạn chế  chuyển nhượng theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch và sau khi TCPH đăng ký điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD.
Tin tiếp theo