CIA: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
16-01-2020
Theo công văn số 34/TB-SGDHN ngày 10/01/2020 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu CIA niêm yết bổ sung, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
Mã chứng khoán:
CIA
Mã ISIN:
VN000000CIA3
Ngày giao dịch chính thức :
16/01/2020
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán CIA niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 16/01/2020 (Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và chào bán cổ phiếu ra công chúng, ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2019).

Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .

Tin tiếp theo