CHPG2003: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
18-02-2020
Theo công văn số 60/QĐ-SGDHCM ngày 14/02/2020 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của chứng quyền CHPG2003, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Chứng quyền CHPG05MBS19CE
Mã chứng khoán:
CHPG2003
Mã ISIN:
VN0CHPG20030
Ngày giao dịch chính thức :
18/02/2020
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng quyền CHPG2003 trên từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 18/02/2020.
Tin tiếp theo