CHPG1904: Hủy niêm yết do đáo hạn
11-09-2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Chứng khoán SSI
Tên chứng quyền:
Chứng quyền HPG/3M/SSI/C/EU/Cash-01
Mã chứng quyền:
CHPG1904
Mã ISIN:
VN0CHPG19040
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng quyền:
Mua
Thời hạn:
03 tháng
Ngày phát hành:
26/06/2019
Ngày đáo hạn: