Chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần quản lý quỹ Thăng Long
13-09-2019

Ngày 12/9/2019, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành:

– Quyết định số 701/QĐ-UBCK ngày 12/9/2019 về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần quản lý quỹ Thăng Long. Theo đó, Công ty cổ phần đầu tư tài chính Thăng Long và 02 cổ đông cá nhân (ông Trần Thế Sơn và ông Nguyễn Hồ Nam) thực hiện chuyển nhượng 3.100.000 cổ phần (tương ứng 83,78% Vốn điều lệ) công ty cổ phần quản lý quỹ Thăng Long.

Sau giao dịch chuyển nhượng nêu trên, Fides Investment Management Co., Ltd, tổ chức nước ngoài nắm giữ 1.887.000 cổ phần (tương ứng 51% Vốn điều lệ) và Công ty TNHH UNI Eastern Việt Nam nắm giữ 1.213.000 cổ phần (tương ứng 32,78% Vốn điều lệ) của Công ty cổ phần quản lý quỹ Thăng Long.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Tin tiếp theo