CFPT1902: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT/3M/SSI/C/EU/Cash-01
11-09-2019

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT/3M/SSI/C/EU/Cash-01 (mã CK: CFPT1902) của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI như sau:

Các tập tin đính kèm
Tin tiếp theo