CFPT1902: Hủy niêm yết do đáo hạn chứng quyền
11-09-2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Chứng khoán SSI
Tên chứng quyền:
Chứng quyền FPT/3M/SSI/C/EU/Cash-01
Mã chứng quyền:
CFPT1902
Mã ISIN:
VN0CFPT19021
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng quyền:
Mua
Thời hạn:
03 tháng
Ngày phát hành:
09/07/2019
Ngày đáo hạn: