CEO: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
04-09-2019
Theo công văn số 1026/TB-SGDHN ngày 28/08/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu CEO niêm yết bổ sung, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O
Mã chứng khoán:
CEO
Mã ISIN:
VN000000CEO3
Ngày giao dịch chính thức :
04/09/2019
 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán CEO niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 04/09/2019 (Thực hiện quyền mua cổ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2019).
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .
Tin tiếp theo