CC1: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
12-04-2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP
Mã chứng khoán:
CC1
Mã ISIN:
VN000000CC16
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
02/05/2019
Lý do và mục đích : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện: Dự kiến 8h00 – 12h00 ngày 25/05/2019
Địa điểm thực hiện: Hội trường Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP – số 111A Pasteur. P.Bến Nghé. Quận 1, TP.HCM
Nội dụng họp:
–     Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
–     Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
–     Tờ trình thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.
–     Và một số nội dung khác.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 06/05/2019
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.