CBC: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
22-11-2019
Theo công văn số 1354/TB-SGDHN ngày 18/11/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch CBC, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn
Mã chứng khoán:
CBC
Mã ISIN:
VN000000CBC4
Ngày giao dịch đầu tiên :
25/11/2019
 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán CBC từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 25/11/2019.
Tin tiếp theo