Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính cá nhân tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”

UBCKNN thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính cá nhân tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước” cụ thể như sau: 1. Tên dự án: “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính cá nhân tại trụ sở Xem thêm

Văn bản hợp nhất số 36/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

Ngày 05/07/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất số 36/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Văn bản nêu trên được hợp nhất từ các văn bản Xem thêm

Chấp thuận giảm Kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Từ ngày 01/07/2019, UBCKNN chấp thuận cho Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam giảm Kiểm toán viên Lê Văn (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1957-2019-004-1) trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh Xem thêm

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Quang Hưng

Ngày 11/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 532/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quang Hưng (địa chỉ: 1A K28 Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội), cụ thể như sau:   Phạt tiền 55.000.000 đồng (năm mươi lăm triệu đồng) theo quy định Xem thêm

Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán năm 2019 cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Từ ngày 30/6/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C giảm kiểm toán viên Nguyễn Thị Lê Vy (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2195-2018-008-1) và kiểm toán viên Lê Thanh Vân (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề Xem thêm

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Từ Tuyết Anh

Ngày 17/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 547/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Từ Tuyết Anh (Địa chỉ: 39 Giang Văn Minh, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:   Phạt tiền 55.000.000 đồng (Năm mươi Xem thêm