Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu

Ngày 16/04/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 284/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu, địa chỉ trụ sở chính: Số 15, phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Xem thêm

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên

Ngày 18/04/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 112/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT 747B, Xem thêm

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Công trình hàng không

Ngày 16/04/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 106/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Công trình hàng không, địa chỉ: Sân bay Gia Lâm, phường Bồ Đề, quận Xem thêm

Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

     Từ ngày 18/04/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tăng 07 Kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm Xem thêm

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với CT QLQ, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và NĐTNN trên TTCK VN

Để hoàn thiện dự thảo Thông tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng Xem thêm

Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Ngày 11/04/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Công văn số 080419.007/CV.BTK ngày 08/04/2019 thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC Xem thêm

Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Từ ngày 17/04/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tăng Kiểm toán viên Lê Văn (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1957-2019-004-1) trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi Xem thêm