GVR: Bản cáo bạch niêm yết và các phụ lục

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần công bố bản cáo bạch niêm yết và các phụ lục như sau: Các tập tin đính kèm 20200120_6.a. GVR – BCTC Kiem toan 31.5.18 – RIENG (TNHH).pdf 20200120_6.b. GVR – BCTC Kiem toan 31.5.18 – HN (TNHH).pdf 20200120_1. GVR – Ban cao Xem thêm