ANC11607: Báo cáo thường niên năm 2019

Trái phiếu ANCO09202101 (mã CK: ANC11607) của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc Tế công bố báo cáo thường niên năm 2019 như sau: Các tập tin đính kèm 20200406_20200406 – ANC11607 – CBTT Bao cao thuong nien nam 2019.pdf

ANC11601: Báo cáo thường niên năm 2019

Trái phiếu ANCO09202102 (mã CK: ANC11601) của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc Tế công bố báo cáo thường niên năm 2019 như sau: Các tập tin đính kèm 20200406_20200406 – ANC11601 – CBTT Bao cao thuong nien nam 2019.pdf

AST: Báo cáo thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco công bố báo cáo thường niên năm 2019 như sau: Các tập tin đính kèm 20200406_20200406 – AST – Bao cao thuong nien nam 2019.pdf