FRT: Quyết định thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho  Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (mã CK: FRT) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau: Các tập tin đính kèm 20190520_20190520 – FRT – QD chap thuan NY BS.pdf