RIC – Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia

Lợi nhận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 là 0,35 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2018 là-172,51 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018, được chuyển từ diện chứng khoán bị kiểm soát sang diện cảnh báo.

HAG – Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 là -34,54 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2018 là 386,74 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC hợp nhất soát Xem thêm