Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (CTCP Xây dựng Điện Vneco 4 – VE4)

Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VE4 của CTCP Xây dựng Điện Vneco 4 như sau:1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/20202. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/02/20203. Xem thêm

Phạm Bá Quang – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật – đã mua 273.000 CP (CTCP Đầu tư MST – MST)

Phạm Bá Quang – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật – đã mua 273.000 CP – Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Bá Quang– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật– Mã chứng khoán: Xem thêm