Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – Nguyễn Hữu Kiệm (CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam – PBP)

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – Nguyễn Hữu Kiệm – Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hữu Kiệm– Mã chứng khoán: PBP – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 382.027 CP (tỷ lệ 7,96%) – Số lượng cổ phiếu đã Xem thêm

Nguyễn Đình Việt – người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 15.000.000 CP (Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall – WSS)

Nguyễn Đình Việt – người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 15.000.000 CP – Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Việt – Mã chứng khoán: WSS – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%) – Tên của Xem thêm