Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – Nguyễn Gia Khánh (Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama – L35)

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn – Nguyễn Gia Khánh – Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Gia Khánh– Mã chứng khoán: L35 – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 544.310 CP (tỷ lệ 16,67%) – Số lượng cổ phiếu đã Xem thêm