CBTT về việc Tổ chức lại Công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản CBTT về việc Tổ chức lại Công ty. Cụ thể: Ngày 09/06/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 382/QĐ-UBCK chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản được thực hiện chuyển đổi hình thức pháp lý từ Công ty Xem thêm