CBTT về việc thay đổi hình thức pháp lý, đổi tên và cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty

Công ty TNHH Chứng khoán Nhật Bản CBTT như sau: Tiếp theo quyết định số 382/QĐ-UBCK của UBCKNN về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản được thực hiện chuyển đổi hình thức pháp lý từ Công ty Cổ phần thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Xem thêm

CBTT về việc Tổ chức lại Công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản CBTT về việc Tổ chức lại Công ty. Cụ thể: Ngày 09/06/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 382/QĐ-UBCK chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản được thực hiện chuyển đổi hình thức pháp lý từ Công ty Xem thêm

CBTT ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán VACO ngày 26/05/2021. Theo đó, Công ty TNHH Kiếm toán VACO được chỉ định để thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ Xem thêm