Cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm cho CTCP Chứng khoán VNDirect
13-06-2019

Ngày 11/6/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 34/GCN-UBCK cho CTCP Chứng khoán VNDirect. Chứng quyền có bảo đảm của CTCP Chứng khoán VNDirect theo các nội dung như sau:

Tên chứng quyền: Chungquyen.FPT.VND.M.CA.T.2019.01

Tên (mã) chứng khoán cơ sở: FPT

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần FPT

Tổng số lượng chào bán: 2.000.000 chứng quyền

Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu chứng quyền: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn của chứng quyền: 03 tháng

Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Tin tiếp theo