Cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm cho CTCP Chứng khoán VNDirect
13-06-2019

Ngày 11/6/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 35/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect. Chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect theo các nội dung như sau:

Tên chứng quyền: Chungquyen.MWG.VND.M.CA.T.2019.01

Tên (mã) chứng khoán cơ sở: MWG

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần đầu tư Thế giới di động

Tổng số lượng chào bán: 2.400.000 chứng quyền

Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu chứng quyền: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn của chứng quyền: 06 tháng

Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Tin tiếp theo