Cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm cho CTCP Chứng khoán SSI
13-06-2019

Ngày 11/6/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 36/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI. Chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI theo các nội dung như sau:

Tên chứng quyền: Chứng quyền MBB/3M/SSI/C/EU/Cash-01

Tên (mã) chứng khoán cơ sở: MBB

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

Tổng số lượng chào bán: 3.000.000 chứng quyền

Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu chứng quyền: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn của chứng quyền: 03 tháng

Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Tin tiếp theo