CAM: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
06-08-2019
Theo công văn số 853/TB-SGDHN ngày 31/07/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch CAM, cụ thể:

 

Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau
Mã chứng khoán:
CAM
Mã ISIN:
VN000000CAM5
Ngày giao dịch đầu tiên :
07/08/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán CAM từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 07/08/2019.
Tin tiếp theo