C69: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
15-11-2019
Theo công văn số 1337/TB-SGDHN ngày 13/11/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu C69 niêm yết bổ sung, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng 1369
Mã chứng khoán:
C69
Mã ISIN:
VN000000C697
Ngày giao dịch chính thức :
19/11/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán C69 niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 19/11/2019 (Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, ngày đăng ký cuối cùng: 04/09/2019).

Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .

Tin tiếp theo